ตัวอย่างแบบฟอร์มธุรกิจที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง
และ Files สำหรับใช้กับฟอร์ม จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเท่านั้น
มิได้รวมอยู่ในราคากระดาษและบาง File อาจมีค่าใช้จ่าย

เลื่อนซ้ายขวาเพื่อเลือกดูบน Mobile Version

 

A. แบบฟอร์มใบกำกับภาษี
0. File Excel ใช้กับใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 9x11(ใช้ได้ 10 record)
B. แบบฟอร์มใบส่งของ
1. File Excel ใช้กับใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 9x11
C. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน
2. File Excel ใช้กับสลิปเงินเดือนสำเร็จรูป(Version ทดลอง)
D. แบบฟอร์มใบวางบิล
3. File Excel ใช้กับสลิปเงินเดือนสำเร็จรูป 1 ต่อ 1
E. แบบฟอร์มใบรับวางบิล
4. File Excel ใช้กับใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 9x5.5 นิ้ว
F. แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน
5. File pdf ใช้ออกหัก ณ ที่จ่าย (ของสรรพากร)
G. แบบฟอร์มใบกำกับภาษีแบบสำเร็จรูป
6. File Excel หนังสือรับรองหัก ณ.ที่จ่าย (50 ทวิ) 9"x11"
H. แบบฟอร์มใบกำกับภาษี 9x5.5 นิ้ว 
7. File pdf หนังสือรับรองหัก ณ.ที่จ่าย (50 ทวิ) 9"x11"
I. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย
8. File pdf หนังสือรับรองหัก ณ.ที่จ่าย (50 ทวิ) 7"x10"
J. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้
9. File pdf ใช้กับใบกำกับภาษีสำเร็จรูป
K.โปรแกรมบัญชีจากสรรพากร (ฟรี)
10.รายชื่อโปรแกรมเงินเดือนที่ทางสรรพากรรับรอง